دادگستری شهرستان بندرعباس

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
شعبه نیابت (آقای افضلی)- نیابت های واصله از شهرستان ها بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه اول اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای عطائی ( احکام صادره از شعبه اول حقوقی ) بندرعباس چهار راه رسالت - مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس-اقای ایل زاده ( احکام صادره از شعبه دوم حقوقی ) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس-اقای اشکو ( احکام صادره از شعبه دوم حقوقی ) بندرعباس-چهارراه رسالت-مجتمع قضائی شهیدبهشتی(ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای عچرش (آرای صادره از شعبه سوم حقوقی) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای رئیسی ( احکام صادره از شعبه چهارم حقوقی ) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس- آقای محمودی ( احکام صادره از شعبه ششم حقوقی) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - خانم اسفندی (احکام صادره از شعبه پنجم حقوقی ) بندرعباس-چهارراه رسالت-مجتمع قضائی شهیدبهشتی 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای زارعی ( احکام صادره از شعبه هفتم حقوقی ) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای سالاری (احکام صادره از شعبه هشتم حقوقی و دوم خانواده) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه اول اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای بهمن نیا (احکام صادره از شعبه نهم ) بندرعباس چهار راه رسالت - مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه اول اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای جهانگیری (احکام صادره از شعبه دهم حقوقی ) بندرعباس چهارراه رسالت- متجمع قضای شهید بهشتی(ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس-خانم تنها (احکام صادره از شعبه یازدهم حقوقی) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - خانم امامی (احکام صادره از شعبه سوم خانواده) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661351 برنامه تعطیلات
اول كيفري دادسراي بندرعباس داخلی 226 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای کمالی ( احکام صادره از شعبه چهارم خانواده ) بندرعباس-چهارراه رسالت-مجتمع قضائی شهید بهشتی(ره) 33661351 برنامه تعطیلات
دوم كيفري دادسراي بندرعباس داخلی 263 برنامه تعطیلات
سوم كيفري دادسراي بندرعباس داخلی 213 برنامه تعطیلات
دادورز اجرای احکام اداره کار-اقای روح الامینی بندرعباس چهار راه رسالت 33661351 برنامه تعطیلات
چهارم كيفري دادسراي بندرعباس داخلی 249 برنامه تعطیلات
اول اجراي انقلاب دادسراي بندرعباس داخلی 217 برنامه تعطیلات
دوم اجراي انقلاب دادسراي بندرعباس داخلی 239 برنامه تعطیلات
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بندرعباس خیابان خواجه عطاء 07633317900 برنامه تعطیلات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان بندرعباس - بلوار آیت الله مطهری شمالی - دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس 0763333808 برنامه تعطیلات
خانم هانیه آزادی - اجرای احکام شورای حل اختلاف بندرعباس بندر عباس - میدان ابوذر ( اتوتاج سابق) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
خانم صدیقه جعفری - اجرای احکام شورای حل اختلاف بندرعباس بندرعباس - میدان ابوذر(اتوتاج سابق) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
خانم مطهره رکن الدینی - اجرای احکام شورای حل اختلاف بندرعباس بندرعباس- میدان ابوذر( اتوتاج سابق ) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
خانم مهدیه مزیدی - اجرای احکام شورای حل اختلاف بندرعباس بندرعباس - میدان ابوذر ( اتوتاج سابق) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
خانم سمیه موسی زاده - اجرای احکام شورای حل اختلاف بندرعباس بندرعباس - میدان ابوذر ( اتوتاج سابق) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات