دادگستری شهرستان بندرعباس
توجه : با توجه به راهبرد دستگاه قضایی استان هرمزگان مبنی بر تکریم ارباب رجوع و لزوم استماع درخواست‌های مردمی، به اطلاع می رساند در شرایط حاضر به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا،حفظ سلامتی مراجعین محترم و جلوگیری از هر گونه تجمع ، ملاقات‌های عمومی رئیس کل محترم دادگستری استان با ظرفیت محدود و حداکثر 30 نوبت در هفته انجام خواهد شد.

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
شعبه نیابت (آقای افضلی)- نیابت های واصله از شهرستان ها بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه اول اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای عطائی زاده بندری ( احکام صادره از شعبه اول حقوقی ) بندرعباس چهار راه رسالت - مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس-اقای ایل زاده ( احکام صادره از شعبه دوم حقوقی ) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس-اقای اشکو ( احکام صادره از شعبه دوم حقوقی ) بندرعباس-چهارراه رسالت-مجتمع قضائی شهیدبهشتی(ره) 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای قاسمی (آرای صادره از شعبه سوم حقوقی) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس- آقای محمودی ( احکام صادره از شعبه ششم حقوقی) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - خانم امامی ( احکام صادره از شعبه سوم خانواده ) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
ملاقات الکترونیک زندان بندرعباس زندان بندرعباس 0 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - خانم جلالی (احکام صادره از شعبه پنجم حقوقی ) بندرعباس-چهارراه رسالت-مجتمع قضائی شهیدبهشتی 33661351 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای زارعی ( احکام صادره از شعبه هفتم حقوقی ) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای سالاری (احکام صادره از شعبه هشتم حقوقی و دوم خانواده) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه اول اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای بهمن نیا (احکام صادره از شعبه نهم ) بندرعباس چهار راه رسالت - مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه اول اجرای احکام حقوقی بندرعباس - آقای جهانگیری (احکام صادره از شعبه نهم و دهم حقوقی ) بندرعباس چهارراه رسالت- متجمع قضای شهید بهشتی(ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس-خانم رضوی (احکام صادره از شعبه یازدهم حقوقی) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
اول كيفري دادسراي بندرعباس داخلی 226 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس - اقای رئیسی (احکام صادره از شعبه چهارم حقوقی) بندرعباس - چهار راه رسالت مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) 33661316 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس- آقای کمالی ( احکام صادره از شعبه چهارم خانواده ) بندرعباس-چهارراه رسالت-مجتمع قضائی شهید بهشتی(ره) 33661351 برنامه تعطیلات
دوم كيفري دادسراي بندرعباس داخلی 263 برنامه تعطیلات
سوم كيفري دادسراي بندرعباس داخلی 213 برنامه تعطیلات
دادورز اجرای احکام اداره کار-اقای روح الامینی بندرعباس چهار راه رسالت 33661351 برنامه تعطیلات
چهارم كيفري دادسراي بندرعباس داخلی 249 برنامه تعطیلات
اول اجراي انقلاب دادسراي بندرعباس داخلی 217 برنامه تعطیلات
دوم اجراي انقلاب دادسراي بندرعباس داخلی 239 برنامه تعطیلات
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بندرعباس خیابان خواجه عطاء 07633317900 برنامه تعطیلات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان بندرعباس - بلوار آیت الله مطهری شمالی - دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس 0763333808 برنامه تعطیلات
شعبه اجرای احکام مدنی شورا-خانم هانیه ازادی(احکام صادره از شعبات شانزدهم-هفدهم -هیجدهم شورا) بندر عباس - میدان ابوذر ( اتوتاج سابق) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
شعبه اجرای احکام مدنی شورا-خانم صدیقه جعفری(احکام صادره از شعبات هفتم -هشتم -نهم شورا) بندرعباس - میدان ابوذر(اتوتاج سابق) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
شعبه اجرای احکام مدنی شورا-خانم فاطمه کریمی(احکام صادره از شعبات دهم -یازدهم -دوازدهم شورا) بندرعباس- میدان ابوذر( اتوتاج سابق ) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
شعبه اجرای احکام مدنی شورا-خانم مهدیه مزیدی(احکام صادره از شعبات چهارم -پنجم -ششم شورا) بندرعباس - میدان ابوذر ( اتوتاج سابق) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
شعبه اجرای احکام مدنی شورا-خانم سمیه موسی زاده(احکام صادره از شعبات اول -دوم -سوم شورا) بندرعباس - میدان ابوذر ( اتوتاج سابق) - مجتمع کیفری بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
شعبه اجرای احکام مدنی شورا-خانم رویا سالاری(احکام صادره از شعبات سیزدهم -چهاردهم -پانزدهم-نوزدهم شورا) بندرعباس - میدان ابوذر (اتوتاج سابق) - مجتمع جزایی بندرعباس 07632247195 برنامه تعطیلات
زندان بندرعباس زندان بندرعباس 0 برنامه تعطیلات