دادگستری شهرستان بندر لنگه

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
اجرای احکام کیفری بندرلنگه دادسرای عمومی و انقلاب جنب فرمانداری 44220750 برنامه تعطیلات
اجرای احکام مدنی بندرلنگه دادگستری 44222928 برنامه تعطیلات