دادگستری شهرستان میناب

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
اجرای احکام کیفری میناب (دادسرا) 07642224020 (داخلی 1 برنامه تعطیلات
اجرای احکام انقلاب میناب میناب (دادسرا) 07642224020 (داخلی1) برنامه تعطیلات
اجرای احکام دوم حقوقی میناب (دادگاه) 07642224020 (141) برنامه تعطیلات
اجرای احکام شورای حل اختلاف میناب میناب برنامه تعطیلات