دادگستری شهرستان رودان و دادگستری شهرستان حاجی آباد

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
اجرای احکام کیفری رودان رودان - دادگستری 07642885770 برنامه تعطیلات
اجرای احکام انقلاب رودان رودان - دادگستری 07642885770 برنامه تعطیلات
اجرای احکام مدنی رودان رودان - دادگستری 07642886790 برنامه تعطیلات
اجرای احکام کیفری حاجی آباد دادسرای حاجی آباد 07635422462 برنامه تعطیلات
اجرای احکام مدنی حاجی آباد دادگاه حاجی آباد 07635431552 برنامه تعطیلات
ملاقات عمومی دادستان حاجی آباد دادسرای حاجی آباد 07635431552 برنامه تعطیلات
ملاقات عمومی - رئیس دادگستری حاجی آباد دادگستری حاجی آباد برنامه تعطیلات